fredag 29 mars 2013

Vägen till språket går genom alfabetet, men inte ens en författare kan leva av luft!


(Detta är originalet till en debattartikel som jag skrev före Barnboksmässan i Bologna, införd i GöteborgsPosten och där besvarad av kulturministern och Cecilia Magnusson (m) och glädjande nog verkar regeringen ha tagit sitt förnuft till fånga och lovar att inte ändra väl fungerande biblioteksersättning, Sveriges Författarfond och att kalla ersättningen för bidrag!)

Måndagen den 25 mars inviger kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth världens största barnboksmässa i Bologna, där Sverige i år är hedersgäst och där ett 50-tal svenska barnboksförfattare och illustratörer finns på plats. Temat är ”Barns och ungas rätt till kultur” och det hade inte skadat med ett ”alla” i början av den parollen!
Det är ingen slump att den svenska barnboken har ett så gott renommé på den internationella marknaden. Det är följden av en mångårig tradition i Astrid och Barbro Lindgrens, Lennart Hellsings, Maria Gripes och andra fantastiska berättare i ord och bild. Men också resultatet av en biblioteksverksamhet som inte bara spridit bra och efterlängtade böcker till alla barn utan också gett upphovsmännen betalt för deras arbete i form av den så kallade bibliotekspengen.

+

Med rätta har även de svenska bibliotekens närvaro i samhället betraktats med både beundran och förundran av omvärlden. Att kunna tillgodogöra sig all slags litteratur helt gratis, på centralt belägna bibliotek, med kunnig personal och en stor spännvidd på utbudet, har blivit en självklar hörnpelare i det demokratiska samhällsbygget. Det handlar inte bara om yttrande- och åsiktsfrihet utan också om folkbildning och om att göra litteraturen tillgänglig också alla för barn och ungdomar.
Det handlar inte bara om bibliotekens roll i samhället utan också om upphovsrätten och inte minst ekonomisk ersättning för utfört arbete. Denna rätt finns för övrigt fastslagen genom EU-direktiv (2006/15/EU), något som regeringen tycks ha bortsett från vid utformandet av direktiven till Litteraturutredningen.
Det finns i vårt land ett sedan decennier harmoniskt fungerande system för hur biblioteksersättningen hanteras av Sveriges författarfond, som fördelar en del av intäkterna på basis av de enskilda upphovsmännens utlåning och en del i form av fleråriga arbetsstipendier, resestipendier eller s.k. garanterad författarpenning.
Sedan mitten av 1950-talet har alltså svenska författare, litterära översättare och bildmakare fått ersättning för sitt arbete genom utlåningsstatistiken från folk- och skolbiblioteken.
Istället för denna ordning, där författarorganisationerna och staten har förhandlat om ersättningen för ett boklån föreslås nu att denna demokratiska ordning tas bort.
Regeringen vill ersätta biblioteksersättningen – och därmed Sveriges Författarfond? –  med överläggningar om en klumpsumma vart femte år. Symptomatiskt för regeringens syn på frågan är att man kallar den ekonomiska ersättningen för bidrag. Därmed förvandlas en förhandlingspart (bokskaparna) till en bidragstagare på mycket tvivelaktiga grunder.
I svävande och substanslösa formuleringar som motiv för omdaningen av ett välfungerande ersättningssystem (där hela fonden är självfinansierad och i vars styrelse företrädare för såväl upphovsmännen som staten sitter) vill kulturministern enligt egen utsago skapa ett mera ”modernt och transparent” system, vilket för alla med insikt i frågan verkar vara helt gripet ur luften.

+

Myndigheten för kulturanalys, som på regeringens uppdrag utvärderat den offentliga kulturpolitikens resultat har kommit med en rapport, där kulturens betydelse först och främst mäts i pengar, tillväxt och lönsamhetskalkyler. Fokus på ekonomin i stället för på demokratin, skulle man kort kunna sammanfatta, när det visar sig att de ekonomiska satsningarna främst är riktade mot entreprenadtänkandet och mindre på konstens fria utveckling, dess nyskapande och breddning i samhället. Det handlar helt enkelt om kulturens ekonomisering på bekostnad av dess funktion som potential för samhällets demokratiska utveckling och förändrande kraft.
Litteraturutredningen, som döpts till ”Läsandets kultur”, kan ses som en kartläggning av litteratur- och boklandet Sverige. Där framgår att läsandet minskar drastiskt hos våra yngre medborgare, särskilt för grabbar, män och för folk som bor i förorten. I stället för att göra riktade och nödvändiga insatser för dessa grupper i samhället tycks nu regeringen lägga sig vinn om att montera ner väl beprövade och sedan länge fungerande system för just läsfrämjande och därmed språkförståelse.

+

Vad säger de övriga Allianspartierna om kulturministerns befarade attack på biblioteksersättningen och därmed författarnas överlevnadsvillkor och den egenfinansierade Författarfondens framtid? Förhandlingsrätten – när det gäller utlånspenningen (nu 1.37 kr/lånad bok) – vill man slopa.
Kulturutskottets vice ordförande, folkpartisten Christer Nylander, lämnade sitt uppdrag i protest mot den förda kulturpolitiken som, vad jag kan förstå, gick stick i stäv med hans liberalt frisinnade hållning till kulturens självständighet i samhället. Men vad säger hans efterträdare, Ulf Nilsson? Och vad säger folkrörelsepartiet Centern, vars studieförbund Vuxenskolan var delägare i det av Lena Adelsohn-Liljeroth bortkapade förlaget ”En bok för alla”? Och KD, partiet som säger sig värna om de humanistiska värdena, nog måste väl månglartänkandet någon gång skava det rena samvetet?
När vår kulturminister likt Tingeling i Peter Pan svingar sitt gnistrande trollspö över församlingen i Bologna är det väl värt att påminna om att just nu protesterar bokmakarnas intresseorganisationer Sveriges Författarförbund, Svenska fotografers förbund och Svenska tecknare mot tanken på att rasera den väl fungerande biblioteksersättningen under ledning av just kulturministern!PS. Efter diverse strul kungjordes att årets mottagare av Alma-priset heter Isol och kommer från Argentina. Stort jubel i Bologna när Vimmerbys budskap nådde fram.
Leve Astrid, leve barnboken och leve alla barns rätt att läsa och fantisera!Inga kommentarer: