fredag 18 februari 2011

Upp till kamp för biblioteken i Nacka - och övriga Sverige!

Låt boken lysa upp vintermörkret!

med en av Sveriges Författarförbund chartrad buss lämnade en rad biblioteksvänskapliga författare Stockholms central med destination Romanstorget och Forum Nacka, där en manifestation för ett folkbibliotek i allmänhetens tjänst gick av stapeln. Facklor och varma röster motade såväl februarikvällens och de vinststyrda moderatpolitikerna i grind. "INGEN BLIR GLAD AV ENTRPRENAD!" hojtades unisont med Siv Widerbergs som prima motora. Argument mot planerna att genomföra denna avkommunalisering av bibliotek och folkbildning anförs i nedanstående skrivelse som överlämnats till berörda politiker, undertecknat av SFF:s ordförande Mats Söderlund och biblioteksgruppens Jan Ristarp, båda medverkade för övrigt vid detta möte. Så även Solja Krapu och en taleskvinna för "Bibblans hjältar" som är en aktionsgrupp för folkbiblioteken och dess rum för demokrati och offentlighet. Även denna bloggs upprätthållare bidrog med ett st dikt och ett för kvällen specialsnidad devis:
VAD ÄR ETT BIBLIOTEK? JO, SJÄLENS APOTEK!

Här följer skrivelsen till:
Kommunstyrelsen och Kulturnämden i Nacka
Riv upp beslutet!
Sveriges Författarförbund har genom skrivelse till kommunen och genom många medlemmars direkta agerande starkt protesterat mot Nackas förslag att driva alla sina folkbibliotek genom entreprenad. Beslutet har också mött kraftiga protester i en livlig debatt i media. Kritikerna finns i alla politiska läger
I sitt policydokument från 2006 understryker Författarförbundet bibliotekens stora betydelse för den sociala och kulturella välfärden. ”De utgör en stark motvikt till den kommersiella dominansen inom media och skapar goda förebilder för unga människor; de fungerar som en öppen mötesplats, t.ex. för människor från olika kulturer och utgör en tillväxtfaktor både för det lokala samhället och nationellt. De skapar kort sagt tillit till samhället.”
Den ideologiska grunden för den svenska bibliotekslagen är Unescos folkbiblioteksmanifest. Av detta följer att folkbibliotekens samlingar och tjänster inte får vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur. De ska heller inte utsättas för kommersiella påtryckningar.
Folkbiblioteken i Sverige är av hävd ett av de offentliga åtaganden som utgör grunden för en praktisk fungerande demokrati.
Denna grundval innebär att biblioteken verkar i ett sammanhang av yttrandefrihet, fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning.
Den självklara konsekvensen av denna folkbibliotekens roll och värdegrund är att verksamheten bedrivs i kommunal och offentlig regi. Därigenom säkras medborgarnas inflytande över styrningen av biblioteken. Och därigenom kan biblioteken samverka i de starka nätverk som Sveriges offentliga bibliotek utgör och som ger användarna direkt tillgång till landets samtliga biblioteksresurser. Bibliotekens bestånd av böcker och annat material ska ha relevans över tid och ämnesområden och rikta sig till alla befolkningsgrupper. Detta är inte
förenligt med vinstmaximering.

Att avvika från denna hållning och låta, som i Nacka, biblioteken bli en del av en kommersiellt bedriven verksamhet får starkt negativa konsekvenser:
– kommunens möjlighet att styra och kontrollera verksamheten reduceras; – betoningen av konkurrens vid upphandlingen och i de sex bibliotekens inriktning motverkar själva tanken med en offentligt bedriven biblioteksverksamhet;
– samverkan biblioteken emellan, både lokalt och nationellt, riskerar försvagas och helt försvinna; – långsiktigheten och kontinuiteten i verksamheten undermineras genom tidsbegränsade avtal;
– offentlighetsprincipen och meddelarrätten är inte längre självklara; - kravet på korrekt och fortlöpande statistik kan åsidosättas; – det öppna medborgarrummet, utan krav på sina besökare, riskerar förvandlas till ännu ett kommersiellt centrum; – ett kommersiellt tänkande medför en uttalad satsning på den litteratur som dominerar försäljningslistorna och bokhandelns utbud; – den kvalitativa bredden i litteraturutbudet, som är ett av folkbibliotekens främsta kännetecken, riskerar att starkt försämras; – bibliotekens professionella kompetens kan komma att urholkas.
Sammantaget framstår beslutet som ett allvarligt tecken på en missriktad uppfattning och en grovt förenklad värdering av kärnan i den allmänna biblioteksverksamheten. Det leder till att bibliotekens roll som motvikt till det kommersiella utbudet och till marknadens kortsiktiga agerande sätts på spel.

Mot bakgrund av ovanstående kräver Sveriges Författarförbund av Nacka kommun:
Upphäv beslutet att upphandla driften av kommunens folkbibliotek!
Stockholm den 17 februari 2011
För Sveriges Författarförbund (SFF)
Mats Söderlund& Jan Ristarp
ordförande ordförande i SFF:s biblioteksråd
www.forfattarforbundet.se

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej, en liten varning för statistik: hos oss i Finland är det uttryckligen politikernas krav på höga utlåningssiffror som gör bokutbudet smalare och mer kommersialiserat - deckare och kärleksromaner går helt enkelt bättre åt och ger en snyggare statistik än kvalitetslitteraturen; ny och kontroversiell facklitteratur köps inte in och tystas därmed ned - innan folket hunnit bilda sig en allsidig uppfattning om den. (Högre anslag fordrar större utlånig som gör att man köper in flera bestsellers och ...) Personalens utåt osynliga och ständigt ökande arbetsbördor, obekväma arbetstider och extremt låga löner är det få som tänker på. Alla dessa ständigt nya katalogiseringssystem med sina många växlande koder, fält och indikatorer som igen och igen ska läras in på kurser och kunnas utantill. Mera frihet ger mer engagerad personal, tror jag: Birgitta M. S.